Kynologie

Začátek všech akcí je stanoven na 8,00 hodin, není-li dílčími propozicemi stanoveno jinak, což si vyhrazují pořadatelé spolkových aktivit.

Přihlášky ke zkouškám loveckých psů je nutno zaslat na OMS Vsetín nejpozději 3 týdny před termínem předmětových zkoušek.

Přijetí přihlášky je podmíněno uhrazením příslušného poplatku dle propozic.

Obecné veterinární podmínky na akcích pořádných Okresním mysliveckým spolkem Vsetín

Psi musí být očkováni proti vzteklině v souladu s veterinárním zákonem, který stanovuje chovateli povinnost zajistit, aby psi ve stáří od 3 měsíců do 6 měsíců byli platně očkováni proti vzteklině         a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, přeočkováni.
Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování. Dále je platné od data přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby trvání imunity udávané výrobcem použité očkovací látky.

Vůdce psa musí mít doklad o řádném očkování psa. Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi musí být klinicky zdraví. 


Kynologické akce se mohou zúčastnit pouze psi, kteří splňují výše uvedené podmínky.
V místě konání kynologické akce (např. mezi diváky v tzv. koroně) se mohou pohybovat jen psi, kteří rovněž splňují výše uvedené veterinární podmínky.

 


Dokumenty:

Přehled akcí pro rok 2024

Jarní svod psů loveckých plemen detail akce »

27. dubna 2024 9.00 Výletiště Němetice GALERIE

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen  

4. května 2024 8.00 MS Kelečsko Tab_web_ZV ohařů - 4.5.2024.html
Tab_web_ZV ostatních plemen - 4.5.2024.html
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

25. května 2024 8.00 MS Doubrava Kladeruby, Němetice Tab_web_PZ ohařů a ostatních plemen - 25.5.2024.html
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

29. června 2024 8.00 Lomensko - MS Hrubá jedla Tab_web_BZH 29.6.2024.html
GALERIE

Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře  

30. června 2024 8.00 Lomensko - MS Hrubá jedla Propozice LZ - upravené.pdf
GALERIE

Lesní zkoušky ohařů  

27. července 2024 8.00 MS Valašská Polanka Propozice LZ.pdf

Barvářské zkoušky  

14. září 2024 8.00 MS Grúň Hošťálková

Norování nováčků  

28. září 2024 8.00 Juřinka

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

12. října 2024 8.00 MS Branky - Poličná

Honičské zkoušky  

2. listopadu 2024 8.00 MS Grúň Hošťálková

Přehled akcí pro rok 2023

Jarní svod psů loveckých plemen  

22. dubna 2023 9.00 Mikulůvka GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

27. května 2023 8.00 MS Lešná PZ - ohaři - 27.5.2023 - výsledky.pdf
PZ - ost. plemena - 27.5.2023 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky honičů  

5. července 2023 8.00 Lomensko - Lidečko BZH - výsledky.pdf
GALERIE

Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění spárkaté zvěře - pro nízký zájem zrušeny!!!  

6. července 2023    

Lesní zkoušky ohařů  

15. července 2023 8.00 MS Bynina Jasenice LZ ohařů 15.7.2023 - výsledky.pdf
GALERIE

Barvářské zkoušky  

9. září 2023 8.00 MS Grúň Hošťálková Tab_web_BZ 9.9.2023.html
GALERIE

Norování nováčků  

28. září 2023 9.00 Juřinka Tab_web_ZN 28.9.2023.html
GALERIE

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen  

7. října 2023 8.00 MS Kelečsko Tab_web_PZ - ost. plemen - 7.10.2023.html
Tab_web_PZ ohařů - 7.10.2023.html
GALERIE

Honičské zkoušky  

4. listopadu 2023 8.00 MS Grúň Hošťálková Tab_web_Honičské zkoušky 4. - 5.11.2023.html
GALERIE
GALERIE

60. Memoriál Františka Housky  

16. září 2023 8.00 MS Doubrava, MS Březovec Zubří Startovní listina.pdf
Tab_web_MFH.html
MFH - výsledky.pdf
GALERIE
GALERIE
GALERIE
GALERIE